Bir Sağlıkçının Eğitim Notları*

Hafız Mehmet Cıdık, hocası İhramcızâde İsmail Hakkı Efendi’nin mezarına doğru koltuk değnekleri ile ağır aksak yürürken. (Sivas 2015)
Hafız Mehmet Cıdık, hocası İhramcızâde İsmail Hakkı Efendi’nin mezarı başında hürmetle duâ ederken (Sivas 2015)

--

--

Meraklı biri. Okur-yazar. Öğrenmeyi, özetlemeyi, öğretmeyi pek sever. Tıp doktoru, en pratisyeninden. Halk Sağlığı doktoru, en tembelinden.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Abdullah Uçar

Abdullah Uçar

Meraklı biri. Okur-yazar. Öğrenmeyi, özetlemeyi, öğretmeyi pek sever. Tıp doktoru, en pratisyeninden. Halk Sağlığı doktoru, en tembelinden.