Bir Segâh İlâhî’nin Anatomisi

Açıklamalar ve yorumlar:

Bu metin bir akademik nitelik taşımamaktadır. Amaç, tasavvuf ekolü içinde söylenegelen bir ilahînin satır arkasındaki derinliklerin de fark edilerek icra edilmesine naçizane bir katkı sunmak, güftelerin ve bestelerin sahiplerinin unutulmalarını engellemek ve iâde-i itibarlarına katkıda bulunmaktır. Dijital ortamda bu ilahinin bestekârına dair neredeyse hiç, güfte sahibine dair ise çok kısıtlı bilgiye ulaşmış olmamız, amacımızı haklılığını desteklemektedir.

--

--

Meraklı biri. Okur-yazar. Öğrenmeyi, özetlemeyi, öğretmeyi pek sever. Tıp doktoru, en pratisyeninden. Halk Sağlığı doktoru, en tembelinden.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Abdullah Uçar

Abdullah Uçar

Meraklı biri. Okur-yazar. Öğrenmeyi, özetlemeyi, öğretmeyi pek sever. Tıp doktoru, en pratisyeninden. Halk Sağlığı doktoru, en tembelinden.