Hakikati arıyorum, orada kimse var mı?

Merhum astronom Carl Sagan’ın romanından hareketle çekilmiş olan Contact filminden bir kare. (01.59.52) (Henüz izlemediyseniz lütfen özel vakit ayırarak izleyin.) Kendi dünyasından başka bir dünyanın varlığına dair kanıt bulamadığı için buna inan(a)mayan, ancak bir şekilde buna şahit olduğunda yaşadığı “haşyet”i yüzünde gördüğüm astronom Elenor karesi. Altyazıda geçen ifadeler şöyle: “…Bu tanrısal birşey, bunu tarif edecek bir kelime yok. Şiir bu. Bir şair göndermelilerdi. Çok güzel!, çok güzel!. Hiçbir fikrim yok (4 kez)” Bu filmin yazarı Carl Sagan’ın bilinen anlamıyla “ateist” olduğunu da hatırlatmış olayım. “Ateizm”e dair daha sonra yazacağım.

--

--

Meraklı biri. Okur-yazar. Öğrenmeyi, özetlemeyi, öğretmeyi pek sever. Tıp doktoru, en pratisyeninden. Halk Sağlığı doktoru, en tembelinden.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Abdullah Uçar

Abdullah Uçar

Meraklı biri. Okur-yazar. Öğrenmeyi, özetlemeyi, öğretmeyi pek sever. Tıp doktoru, en pratisyeninden. Halk Sağlığı doktoru, en tembelinden.