Otobanda Can Pazarı Hatırası

Video: Kar360 Haber
  • 1. Trafiğin şakası yoktur
  • 2. Emniyet kemeri önemlidir, bir otoban kenarında karanlığın içinde ölme ihtimalinizi oldukça azaltır. Kim emniyet kemeri takmıyorsa kendini ve çocuklarını o gri kartalın içinde hayal etmeli.
  • 3. Yapılan her sollama, gerekmediği halde daha fazla gaza basmak, frenlere güvenmek gibi birçok tutum ve davranışımız tekrar gözden geçirilmeli.
  • 4. Hayatın ne zaman nerede ne şekilde sonlanacağı hiç belli değil, her şey dakikalar içinde bitebilir. Mutlu olmak, insanlığa bir katkı sunmak veya Allah rızası kazanmak için geleceğe ertelediğiniz hiçbir plana güvenmeyin, şu anda mutlu olmanın, insanlığa bir katkı sunmanın ve Allah’ın rızasını kazanmanın yollarını arayın, ne yapacaksanız hemen yapın.
  • 5. İnsanız, çok kırılganız, damarlarımızda akan birkaç litre kan kontrolsüz şekilde dışarı çıktığında hayat bizim için sonlanıyor. Bu dünyada ettiğimiz tüm kavgalar, küslükler, hararetli tartışmalar, mağrur konuşmalar ölümün sessizliğiyle anlamsızlaşıyor. Helalleşme fırsatı dahi olmadan sonlanabiliyor herşey. Bu sebeple herkes küslüklerini, kalbini kırdığı insanları gözünün önünden geçirmeli ve o an gelmeden helalleşmeli, kendine biran önce çeki düzen vermeli, en azından buna niyet etmeli.

--

--

--

Meraklı biri. Okur-yazar. Öğrenmeyi, özetlemeyi, öğretmeyi pek sever. Tıp doktoru, en pratisyeninden. Halk Sağlığı doktoru, en tembelinden.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Abdullah Uçar

Abdullah Uçar

Meraklı biri. Okur-yazar. Öğrenmeyi, özetlemeyi, öğretmeyi pek sever. Tıp doktoru, en pratisyeninden. Halk Sağlığı doktoru, en tembelinden.

More from Medium

MNIST-Like Hand Language Classification

Travel Time

Trust Issues

Wavy-lined thoughts